لعیا رحیمی پور
مدیر عامل و مدیر مسئول
فاطمه رستمی
مدیر بخش هنری
محمدعلی رحیمی پور
مدیر فنی و اجرایی
حسین میرجعفری
مدیر بخش برندینگ و بازاریابی
زهرا رحیمی پور
مدیر بخش گرافیک و طراحی